Power Up

14.95

4 pieces California, 3 nigiri
1 tuna, 1 salmon, 1 white fish
5 pieces sashimi
2 tuna, 2 salmon, 1 albacore, 3 pieces naruto